Stanovy politické strany Volt Česko

Základní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Název politické strany je Volt Česko.

(2) Zkratka je Volt.

(3) Sídlem Voltu je: Na dlouhém lánu 343/34, Vokovice, 160 00 Praha 6.

(4) Strana je registrována podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“), a působí v České republice.

Čl. 2 Poslání a programové cíle

(1) Volt Česko jako součást celoevropského hnutí Volt chce svou politikou prosazovat a podporovat společné Manifesto, zejména:

a) chytrý stát;

b) ekonomickou renesanci v České republice i v Evropské unii

c) ekologicky udržitelnou a sociálně spravedlivou společnost;

d) Evropu jako globálního lídra;

e) aktivní občanství a občanskou společnost;

f) reformu Evropské unie.

Členové strany a registrovaní příznivci

Čl. 3 Členství

(1) Členem strany může být občan, který

a) je starší 18 let,

b) je plně způsobilý k právním úkonům,

c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,

d) souhlasí s programovými cíli Volt Česko,

e) je členem nebo má podanou přihlášku ke členství v organizaci VOLT EUROPA A.I.S.B.L. se sídlem Boulevard Bischoffsheim n° 39 boîte 4, 1000 Bruxelles, Belgie, identifikační číslo: BE 0730.949.438 (dále jen „Volt Europa“),

e) se zaváže podporovat základní programové cíle uvedené v čl. 2, a

f) nestanovil-li republikový výbor jinak, nebyl ze strany či z Volt Europa v minulosti vyloučen nebo nebylo vyhověno jeho přihlášce ke členství ve Volt Europa.

(2) Do přihlášky člen uvede

a) osobní údaje, které jsou předmětem evidence,

b) zda se v minulosti ucházel o členství ve Volt a zda byl jejím členem,

c) zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,

d) zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

e) zda je trestně stíhán.

(3) Vyplněná a podepsaná přihláška se podává fyzicky oblastnímu sdružení, v jehož správním krajském obvodu má trvalé bydliště, výjimečně v odůvodněných případech jinému oblastnímu sdružení, zejména pokud se jeho obvyklé bydliště liší od bydliště trvalého, případně elektronicky skrze portál volt.team, kde bude přihláška přiřazena příslušnému oblastnímu sdružení, v podrobnostech stanoví postup vnitřní předpis. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo oblastního sdružení zpravidla za přítomnosti žadatele, přítomnost může být zajištěna i distančně prostřednictvím nástrojů dálkové komunikace (zejm. prostřednictvím videokonference); zamítnutí přihlášky nutno zdůvodnit. Členství vzniká po zaplacení členského příspěvku.

(4) Přechod člena mezi jednotlivými oblastními sdruženími je možný pouze se souhlasem předsednictva oblastního sdružení, do kterého má člen přejít. Obdobně se bude postupovat při přechodu mezi místními sdruženími. Člen nemůže být evidován zároveň ve více oblastních a stejně tak místních sdruženích. Přechod člena mezi sdruženími bude zpravidla schválen, pokud dojde ke změně trvalého nebo obvyklého bydliště člena.

(5) Členství zaniká dnem,

a) uvedeným v oznámení o vystoupení ze strany, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení předsednictvu příslušného sdružení;

b) následujícím po uplynutí 12 měsíců trvajícího pozastavení členství podle čl. 3 odst. (6) písm. a);

c) právní moci rozhodnutí o vyloučení člena ze strany v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména strany; nebo

e) kdy člen zemřel nebo pozbyl občanství.

(6) Členství je pozastaveno, čímž člen dočasně přichází o členská práva:

a) marným uplynutím lhůty stanovené pro zaplacení členského příspěvku ve výzvě k zaplacení členského příspěvku, kde byl člen na možnost pozastavení členství prokazatelně vyrozuměn, a to do zaplacení členského příspěvku nebo zániku členství,

b) dnem právní moci rozhodnutí o omezení jeho svéprávnosti, a to na dobu tohoto omezení,

c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou,

d) dnem uvedeným v žádosti o pozastavení členství, nejdříve však dnem doručení této žádosti předsednictvu příslušného sdružení.

(7) Člen strany má právo:

a) být informován o činnosti strany, zejména všech rozhodnutích orgánů strany, která se ho přímo týkají, a o obsazení orgánů strany,

b) svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních záležitostí strany,

c) podílet se na utváření politického programu strany,

d) obracet se na jiné členy a orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami,

e) účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů, jichž je členem,

f) být volen a případně být delegován do stranických orgánů a funkcí,

g) být navržen za kandidáta pro volby do veřejných funkcí; kandidatura může vyžadovat splnění dalších kritérií, jako například získání podpory stanoveného počtu členů strany,

h) každý člen má právo být přítomen jednání a zasedání orgánů, kde se projednává jeho činnost nebo návrh pořádkového opatření vůči němu, a má právo na takovém jednání či zasedání vystoupit,

i) mít aktivní i pasivní přístup do skupinových elektronických komunikačních nástrojů používaných v rámci Voltu Česko a těmi orgány, jichž je členem,

j) být přítomen bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování na jednání jakéhokoliv stranického orgánu, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné, v podrobnostech stanoví vnitřní předpis.

(8) Člen je povinen

a) podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle uvedené v čl. 2,

b) napomáhat realizaci politického programu strany;

c) dodržovat ustanovení těchto stanov a všech vnitřních předpisů strany, zejména pak dodržovat Etický kodex strany;

(9) Na členství ve straně není právní nárok.

Čl. 4 Registrovaní příznivci strany

(1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat do zvláštního rejstříku vedeného stranou každý, kdo podporuje ideové cíle strany, na základě vyplnění a podpisu registračního formuláře a zaplacení stanoveného příspěvku.

(2) Registrovaní příznivci strany nejsou členy strany ve smyslu ZPS.

(3) Registrovaní příznivci strany se účastnit diskusních setkání, mohou být voleni do komisí a odborů, mohou se podílet na výběru kandidátů pro volby do veřejných funkcí. Při všech hlasováních mají pouze poradní hlas a nemohou být zvoleni do vedení žádného orgánu strany, pokud předpis nestanoví jinak. Další ustanovení o členech se použijí na registrované příznivce přiměřeně.

Organizační jednotky a orgány

Čl. 5 Orgány a organizační jednotky

(1) Orgány strany jsou:

a) celostátní sněm,

b) výkonný výbor,

c) předsednictvo strany,

d) komise a odbory.

(2) Organizační jednotky strany jsou oblastní sdružení vytvořená na územním principu: oblastní sdružení jsou krajská sdružení a místní sdružení. Místní sdružení vyvíjí činnost v rámci příslušného krajského sdružení a je mu podřízeno. Člen podřízeného oblastního sdružení je taktéž členem nadřízeného oblastního sdružení.

(3) V jednotlivých krajích jsou zřízena krajská sdružení. O založení a zrušení místního sdružení rozhoduje místně příslušné krajský sněm. Stranické předsednictvo nebo předsednictvo místně příslušného krajského sdružení:

a) svolává ustavující sněm vznikajících oblastních sdružení,

b) rozhoduje o členství a plní další úkoly oblastního předsednictva v místech, kde podřízené oblastní sdružení nepůsobí, nebo nemá ustavené předsednictvo,

c) v případech stanovených předpisem celostátního sněmu může převzít působnost předsednictva podřízeného oblastního sdružení.

(4) V oblastních sdruženích jsou orgány strany

a) oblastní sněm a

b) oblastní předsednictvo,

c) případně oblastní komise a oblastní odbory.

Čl. 6 Obecné zásady

(1) Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů. V jednání orgánů strany se uplatňuje presumpce správnosti.

(2) Při posuzování platnosti předpisů vydaných různými kompetentními orgány se uplatní zásada hierarchie. Při posuzování kompetencí se uplatní zásada subsidiarity: organizační jednotky strany se v mezích vnitřních předpisů spravují samy; mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci.

(3) Za řádné oznámení se považuje vážné prohlášení doručené v dostatečné lhůtě, které nevzbuzuje pochyby o jeho věrohodnosti; v podrobnostech stanoví principy a postupy při doručování vnitřní předpis. Úkony nařízené právními předpisy musí být též řádně oznámeny.

(4) Orgány se usnášejí většinou všech svých členů. V řádně oznámeném hlasování se usnášejí většinou přítomných; komise případně jinak, stanoví-li tak předpis nebo na jeho základě a v jeho mezích jejich jednací řád. Odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pouze pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku.

(5) Návrhy označené v souladu se závaznými předpisy strany za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou. Přijaté zásadní návrhy lze měnit jen dalším zásadním návrhem. Stanovy lze měnit pouze na základě zásadního návrhu na zasedání.

(6) Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní sněm a oblastní sněm hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá a předsednictvo příslušného orgánu takové tajné hlasování schválí jako opodstatněné; volené orgány hlasují tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.

(7) Volební období všech volených funkcí je dvouleté.

(8) Volební období začíná ukončením volební schůze nebo vyhlášením výsledků volby.

(9) Souběh funkcí a jejich střet upraví vnitřní předpis.

(10) Na funkci v orgánu vykonávanou podle těchto stanov může fyzická osoba rezignovat řádným oznámením předsednictvu daného orgánu, v případně nadřízenému orgánu. Ten bere rezignaci na vědomí a informuje o ní členskou základnu strany. Podobně se orgán může usnést na kolektivní rezignaci. Na zánik funkce se přiměřeně aplikují ustanovení o zániku členství.

(11) V případě rezignace na funkci dle odst. (10) tohoto článku nastupuje na takto uvolněné místo náhradník. Není-li náhradníka a počet členů klesl pod požadované minimum, je-li stanoveno, musí být svolán do 30 dnů od této rezignace orgán oprávněný volit členy orgánu, jehož obsazení není úplné a zvolit členy, případně člena, nové; v případě, že tímto oprávněným orgánem je celorepublikový sněm, zastoupí ho výkonný výbor a mandát takto zvoleného člena orgánu zaniká na příštím řádném celorepublikovém sněmu.

(12) Při obsazování orgánů jsou členové povinni respektovat principy genderové vyváženosti.

Organizační jednotky

Čl. 7 Oblastní sdružení

(1) Nejmenší počet členů oblastního sdružení jsou tři.

(2) Člen strany přísluší ke sdružení, které ho přijalo za člena, nebo k němuž přestoupil. Při přestupu se postupuje přiměřeně podle ustanovení o podání přihlášky a členství ve straně není dotčeno.

(3) Oblastního sněmu má právo zúčastnit se každý člen oblastního sdružení.

(4) Oblastní sněm:

a) volí a odvolává ze svého středu oblastní předsednictvo, případně další zástupce a funkcionáře oblastního sdružení,

b) formuluje a provádí politiku strany na oblastní úrovni,

c) zřizuje a ruší oblastní komise a odbory,

d) ukládá oblastnímu předsednictvu úkoly,

e) v mezích nadřízených předpisů přijímá předpisy oblastního sdružení.

(5) Oblastní předsednictvo:

a) sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů,

b) zodpovídá se oblastnímu sněmu,

c) plní usnesení oblastního sněmu, přijímá nové členy,

d) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb a zabezpečuje jejich odbornou a politickou přípravu,

e) zabezpečuje primární volby ve své oblasti; pro tento účel může zřídit oblastní volební komisi.

(6) Předseda oblastního sdružení:

a) svolává minimálně jednou ročně zasedání oblastního sněmu;

b) zastupuje oblastní sdružení navenek a v jiných orgánech, stanoví-li tak právní předpis.

Orgány

Čl. 8 Celostátní sněm

(1) Celostátní sněm je nejvyšším orgánem strany. Je příslušné k projednávání všech otázek činnosti strany; přitom respektuje oprávnění orgánů strany a oblastních sdružení dle stanov.

(2) Celostátního sněmu se podle možností účastní každý člen strany.

(3) Celostátní sněm je usnášeníschopný za přítomnosti čtvrtiny všech členů; je-li však přítomna méně než polovina členů, nesmí sněm zařazovat nové body programu.

(4) Zasedání celostátního sněmu svolává předseda strany nejméně jednou za rok, zasedání může probíhat i distančně za použití prostředků elektronické komunikace umožňující audiovizuální přenos.

(5) Předseda strany svolá zasedání celostátního sněmu, pokud jej o to požádá stranické předsednictvo, výkonný výbor nebo jedna čtvrtina všech členů strany.

(6) Celostátní sněm ve výlučné působnosti:

a) volí a odvolává předsedu strany, místopředsedy a ostatní členy stranického předsednictva,

b) volí a odvolává členy výkonného výboru volené celostátním sněmem,

c) zřizuje a ruší komise a odbory na celostátní úrovni,

d) volí a odvolává členy komise a vedoucího odboru na celostátní úrovni, u komisí na celostátní úrovni může určit jiný způsob jejich obsazení,

e) schvaluje změny stanov,

f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,

g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle ZPS,

h) projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty.

(7) Celostátní sněm dále

a) přijímá v mezích stanov další předpisy závazné pro členy, orgány strany i oblastní sdružení,

b) ukládá úkoly stranickému předsednictvu a výkonnému výboru,

c) má veškerou působnost, kterou stanovy neurčují jinému orgánu strany.

(8) Celostátní sněm řídí jím zvolené pracovní předsednictvo.

Čl. 9 Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor

a) schvaluje výkladová stanoviska ke stanovám a předpisům přijatým celostátním sněmem,

b) v mezích stanov, předpisů a usnesení celostátního sněmu přijímá na základě zásadního návrhu předpisy závazné pro členy, orgány strany i oblastní sdružení; přitom dbá na zásadu subsidiarity a na samosprávu oblastních sdružení,

c) může rozhodovat o všech otázkách na celostátní úrovni, které si nevyhradil či nerozhodl celostátní sněm, a nejsou svěřeny jinému orgánu, 

d) připravuje podklady pro celostátní sněm.

(2) Výkonný výbor se skládá ze členů předsednictva, zástupců oblastních sdružení s tím, že každý z krajů je zastoupen jedním zástupcem voleným příslušným oblastním sdružením. Nad to je dovolen celostátním sněmem takový počet členů, aby výkonný výbor měl vždy lichý počet členů. Nejméně je však Celostátním sněmem volen jeden zástupce. Nejmenší počet členů výkonného výboru je 5.

(3) Výkonný výbor se svolává podle potřeby, na zasedání však nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání výkonného výboru, které nesvolává předseda strany podle odst. (4), musí být řádně oznámeno, v podrobnostech stanoví principy řádného svolávání a oznámení vnitřní předpis.

(4) Předseda strany svolá zasedání výkonného výboru do 14 dnů, požádá-li jej o to víc než pětina jeho členů.

(5) Výkonný výbor zejména

a) stanoví výši členských příspěvků a lhůty pro zaplacení,

b) může navrhovat zřízení komisí a odborů na celostátní úrovni,

c) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření,

d) projednává a připravuje zprávy a návrhy pro celostátní sněm,

e) může schválit vzorové jednací a volební řády,

f) ukládá úkoly stranickému předsednictvu,

g) projednává vyžádané průběžné zprávy stranického předsednictva,

h) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit,

i) může rušit vyhlášky,

j) projednává úkoly vrácené stranickým předsednictvem,

k) v případě zrušení právnické osoby založené stranou rozhodne o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků.

Čl. 10 Předsednictvo strany

(1) Stranické předsednictvo sestává z předsedy a alespoň dvou místopředsedů; vždy platí, že počet členů republikového předsednictva musí být lichý a nesmí překročit počet 7 členů.

(2) Stranické předsednictvo

a) je statutárním a výkonným orgánem strany,

b) má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními výkonného výboru,

c) plní usnesení výkonného výboru a celostátního sněmu, jimž je zodpovědné v období,

d) schází se podle potřeby; sejde se vždy, požádá-li o to kterýkoli člen stranického předsednictva,

e) předkládá výkonnému výboru vlastní návrhy týkající se činnosti strany,

f) může řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení,

g) může v odůvodněných případech před hlasováním o návrhu rozhodnout, že návrh projednávaný výkonným výborem musí být usnesen většinou všech členů výkonného výboru,

h) může v odůvodněných případech do dvou týdnů od vyhlášení vrátit úkol uložený výkonným výborem, který nebyl schválen jako zásadní návrh.

(3) Členové stranického předsednictva mají právo zúčastnit se jednání všech organizačních jednotek a orgánů strany s hlasem poradním, vyjma porad přezkumných orgánů.

(4) Předseda

a) svolává zasedání celostátního sněmu a stranického předsednictva,

b) jedná jménem stranického předsednictva navenek,

c) může svolat zasedání výkonného výboru.

(5) Místopředsedové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí. Vykonávají funkce na základě pověření předsedou strany, stranickým předsednictvem nebo výkonným výborem.

Čl. 11 Komise

(1) Komise jsou kolegiální orgány strany zřízené místně příslušným sněmem, sestavené z nejméně tří členů strany a případně několika externistů – odborníků.

(2) Úkolem komisí je plnit specifický úkol na základě usnesení příslušného sněmu, které je zřídilo. Při plnění svěřených úkolů jsou oprávněny přijímat individuální rozhodnutí na základě a v mezích předpisu celostátního sněmu nebo republikového výboru.

(3) Členové každé komise ze svého středu volí předsedu a nejméně jednoho místopředsedu komise, nestanoví-li předpis jinak.

Čl. 12 Odbory

(1) Odbory jsou monokratické orgány strany zřízené místně příslušným sněmem, sestavené z vedoucího a případně několika členů strany.

(2) Úkolem odborů je plnit specifický úkol na základě usnesení sněmu, které je zřídilo. Při plnění svěřených úkolů jsou oprávněny přijímat individuální rozhodnutí na základě a v mezích předpisu celostátního sněmu, nebo výkonného výboru.

(3) Odbor je k plnění svěřených úkolů oprávněn vydávat na základě zmocnění předpisem celostátního sněmu nebo výkonného výboru, a v jeho mezích, vyhlášky. Vyhláška je předpisem závazným pro členy a orgány strany, nemůže založit nová práva či povinnosti.

(4) Vedoucí odboru musí být členem strany a rozhoduje o všech záležitostech odboru.

(5) Vedoucí odboru může jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; výkonný výbor má přitom právo veta.

Čl. 13 Přezkumné orgány

(1) Pokud není uvedeno jinak, fungují kontrolní komise i rozhodčí komise podle čl. 10. Přezkumné orgány jednají podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví, zejména dbají na to, aby nikomu nestranily. Ostatní orgány jsou při přezkumu povinny poskytnout součinnost.

(2) Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany. Kontrolní komise:

a) vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany,

b) vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu,

c) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi.

(3) Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech. Rozhodčí komise:

a) rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise,

b) při projednávání vyšetřených stížností vždy vyslechne účastníky řízení,

c) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení,

d) rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup,

e) odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,

f) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov,

g) může zahájit řízení o zásadním návrhu na zrušení předpisu nebo jeho části pro rozpor s předpisy celostátního sněmu, se stanovami nebo zákonem, pokud k tomu shledá důvod při řízení o stížnosti nebo při řešení předběžné otázky. Předpis celostátního sněmu nebo výkonného výboru může stanovit další podmínky pro řízení dle předchozí věty, včetně jeho vyloučení pro některé předpisy. Případné zrušení předpisu nebo jeho části na základě tohoto řízení může nabýt účinnosti nejdříve šest měsíců po zveřejnění rozhodnutí.

(4) Členové přezkumných orgánů mají právo zúčastnit se jednání všech organizačních jednotek a orgánů strany s hlasem poradním.

Jednání jménem strany

Čl. 14 Jednání jménem strany

(1) Právní jednání jménem strany činí stranické předsednictvo. Za stranické předsednictvo podepisuje písemná jednání předseda strany, nebo jiný pověřený člen předsednictva.

(2) Při podepisování jménem strany k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany a jménu jednajícího připojí jednající osoba vlastnoruční podpis s uvedením své funkce ve straně.

(3) Vnitřní předpisy mohou stanovit způsob udělení plné moci k zastupování strany.

Hospodaření a likvidace

Čl. 15 Zásady hospodaření

(1) Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

(2) Strana nakládá s majetkem a vede svoje účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. S majetkem strany hospodaří na základě schváleného rozpočtu a schválených rozpočtových pravidel strany republikové předsednictvo. Vnitřní předpisy mohou upravit hospodaření organizačních jednotek a orgánů strany.

(3) Rozpočet strany, jeho změny v průběhu roku a výsledky hospodaření schvaluje výkonný výbor.

Čl. 16 Ukončení činnosti

(1) V případě zrušení strany rozhodne výkonný výbor o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Nebude-li přijato žádné rozhodnutí o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, připadá tento státu.

(3) Žádný z členů neručí osobně za závazky strany.